Maak jij de fout die de farizeeën maakten in je benadering van de terugkomst van de Heer?

De broeders en zusters die in de Heer geloven, weten dat de farizeeën en de Romeinse regering de Heer Jezus aan het kruis hebben genageld, maar kent u de grondoorzaak van het verzet van de farizeeën tegen de Heer Jezus? Deze vraag is cruciaal voor ons om de wederkomst van de Heer te verwelkomen.

Lees verder “Maak jij de fout die de farizeeën maakten in je benadering van de terugkomst van de Heer?”

Wanneer er een ramp komt, is het van vitaal belang om de verschijning van de Heer te zoeken!

Rapporteren veel krantenkoppen over rampen over de hele wereld: overstromingen in Brazilië, bosbranden in Australië, longontsteking in Wuhan, China, sprinkhanen in Afrika; aardbevingen in veel landen en meer. En deze rampen worden steeds groter en verspreiden zich steeds verder. Regelmatige rampen maken veel mensen nerveus en in paniek en ze weet niet wanneer de rampen plotseling hun zouden treffen. Tegelijkertijd heeft het veelvuldige optreden van rampen op verschillende plaatsen er ook voor gezorgd dat veel mensen over gaan nadenken: catastrofes zijn steeds na elkaar opgetreden, wat is er aan de hand precies?

Lees verder “Wanneer er een ramp komt, is het van vitaal belang om de verschijning van de Heer te zoeken!”

Wat is een wijze maagd?

Een paar dagen geleden na het werk op de weg ontmoette ik Anna zusters. Dan gingen we in een nabijgelegen café zitten om koffie te drinken en om te praten over iets. Zuster Anna zei: “Vandaag was ik naar de kerk gegaan, wat dominee heeft verkondigd gaat over ‘gelijkenis van de tien maagden’ Dominee zegt: Als we wijze maagden zijn, moeten we hard nastreven, vaak bijbelstudie deelnemen, vaak luisteren naar verklarende bijbel door dominee en ouderlingen, vaak bidden, ons uitputten voor de Heer en hart werken… in deze paar jaren heb ik altijd zo nagesreef. Zelfs werd ik ernstig ziek, klaagde ik de Heer niet. Ik geloofde dat dit een beproeving is dat de Heer me heeft gegeven. Toen mijn buren me verachten of kleineren, bad ik tot de Heer, vroeg ik de Heer om me het hart van verdraagzaamheid en geduld te geven om hen niet te haten. Ik bad ook bidden voor hen.Maar een paar jaar later, Tekenen van de eindtijd zijn al verschenen voor onze ogen. De Heer is misschien al teruggekomen. Maar tot nu toe heb ik Hem niet verwelkomd. Dus ik was erg verward. Is wat ik heb gedaan niet overeenstemming met de wil van de Heer?

Lees verder “Wat is een wijze maagd?”

Door een preek werd ik naar het verwelkomen van de komst van de Heer op de “wolk” geleidt

Noot van de redacteur: In deze laatste dagen, wachten en verlangen alle vrome christenen stilletjes op de wederkomst van de Heer Jezus. Velen van hen refereren zich aan de Bijbelse tekst; “Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? ​Jezus, die uit jullie midden in de hemel is ​opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.” De meeste christenen gaan er dus van uit, dat wanneer de Heer terugkeert; Hij zeker op de wolken zal neerdalen om de gelovigen op te nemen in het hemels koninkrijk. Klopt deze gedachte wel? Zal de Heer echt komen om ons op te nemen volgens onze ideeën en voorstellingen? Laten wij deze kwestie eens gaan onderzoeken aan de hand van de ervaring van Anwei en op deze manier inzicht verkrijgen op de vraag hoe wij de Heer kunnen verwelkomen.

Lees verder “Door een preek werd ik naar het verwelkomen van de komst van de Heer op de “wolk” geleidt”

Met alleen naar de hemel en de wolken kijken, kun je de terugkomst van de Heer niet verwelkomen.

Bij de terugkomst van de Heer denken veel broeders en zusters dat Hij alleen op de wolken terugkeert. Dus ze kijken uit naar de dag dat de Heer op de witte wolken terugkomt om christenen op te nemen in het hemelse koninkrijk. Maar is een dergelijke gedachte echt in overeenstemming met de woorden van de Heer en in lijn met de wil van God?

Lees verder “Met alleen naar de hemel en de wolken kijken, kun je de terugkomst van de Heer niet verwelkomen.”

Wijze maagden kunnen Gods stem horen en de Heer verwelkomen

Bijbelteksten voor referentie:

“Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. […] Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. […] En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. […] Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten”
(MATTHEÜS 25:1-10).


“Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij”
(OPENBARING 3:20).


“Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.”
(OPENBARING 2:29).“Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.”
(JOHANNES 10:27).


“Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.”
(MATTHEÜS 7:7-8).


“Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.”
(MATTHEÜS 5:3).

Lees verder “Wijze maagden kunnen Gods stem horen en de Heer verwelkomen”

Profetieën over hoe de Heer Jezus terugkeert in de laatste dagen

Bijbelteksten voor referentie:

“Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen”
(MATTHEÜS 24:27).


“Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen”
(MATTHEÜS 24:44).


“Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie”
(OPENBARING 16:15).


“Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij”
(OPENBARING 3:20).


“Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen”
(OPENBARING 1:7).

Lees verder “Profetieën over hoe de Heer Jezus terugkeert in de laatste dagen”

De ware betekenis van “Niemand weet de dag of het uur” in Matteüs 24:36

Wij hopen allemaal de terugkeer van de Heer Jezus mee te maken en de terugkeer van de Heer te kunnen verwelkomen. Tegenwoordig zijn de vier bloedmanen al verschenen; aardbevingen, hongersnoden, plagen en allerlei andere rampen komen steeds vaker voor. De profetieën over de terugkeer van de Heer zijn in principe vervuld. Er zijn veel broeders en zusters die online getuigen over het feit dat de Heer al is teruggekeerd. Veel broeders en zusters zijn daardoor in de war geraakt, omdat in de Bijbel het volgende staat geschreven: “Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse ​engelen​ en de Zoon niet, alleen de Vader weet het” (Matteüs 24:36). Hoe kunnen degenen die getuigen over de terugkomst van de Heer weten dat de Heer is teruggekeerd? Is de Heer echt teruggekeerd? Hoe kunnen we de Heer kunnen verwelkomen? Dit zijn belangrijke vragen die betrekking hebben op het onderwerp of wij de Heer kunnen verwelkomen. Laten wij dit onderwerp samen gaan onderzoeken.

Lees verder “De ware betekenis van “Niemand weet de dag of het uur” in Matteüs 24:36”

Het geheim begrijpen van het zijn van een wijze maagd en de Heer verwelkomen

Benieuwd of ik een wijze maagd was

Lang geleden zag ik veel predikanten online zeggen: “We zijn in de laatste dagen en er zijn veel Bijbelse profetieën vervuld, zoals de bloedmanen, aardbevingen, tsunami’s, plagen, hongersnoden en het herstel van Israël – de Heer komt zeer spoedig. Alleen door als de wijze maagden te zijn en olie voor te bereiden, kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen. Dit vereist dat we meer vasten en bidden, vaker de Heilige Communie bijwonen, de Bijbel meer lezen, ijverig het werk van de Heer doen en waakzaam wachten.” Toen begon ik te beoefenen volgens wat de voorgangers zeiden. Maar na een paar jaar, ongeacht hoe ik de Bijbel las, bad en bijeenkomsten bijwoonde, was er geen standvastigheid in mijn hart; en ik bleef me afvragen: “Kan ik, als ik op deze manier zo doorga, echt een wijze maagd worden en de terugkeer van de Heer verwelkomen?”

Lees verder “Het geheim begrijpen van het zijn van een wijze maagd en de Heer verwelkomen”

Kunnen ze die “het eten opgeven uit angst om te stikken” de wederkomst van Jezus begroeten

Hallo, broeders en zusters van Spiritual Q&A:

De laatste paar jaren zeiden de dominees en oudsten: “Nu zijn we in de late periode van de laatste dagen. Er gebeuren allerlei soorten rampen, steeds frequenter en steeds erger, en de profetieën over de wederkomst van Jezus werden in principe al vervuld. Hierdoor weten we dat de Heer weldra zal terugkeren. Er gebeuren echter ook steeds meer ketterijen en valsheden, dus we moeten waken en bidden en ons houden aan de weg van de Heer. Als iemand predikt dat de Heer is teruggekeerd, moeten we weigeren ernaar te luisteren, erover te lezen of er contact mee te krijgen, anders worden we misleid en daardoor in de steek gelaten door de Heer.” Veel broeders en zusters zijn echter in de war: “Als we niet luisteren naar, lezen over of in contact komen met de boodschappen over de wederkomst van Jezus uit angst om misleid te worden, doen we dan niet de deur op slot en weigeren de Heer binnen te laten? Als we het eten opgeven uit angst om te stikken, kunnen we dan de wederkomst van Jezus verwelkomen?” Dus ik wil een vraag stellen: is het goed dat we onze deuren sluiten en alleen wachten uit angst om te worden misleid? Wat zijn jullie meningen over deze vraag? Deel ze alstublieft met me.

Met vriendelijke groet

Guangming

1 november 2018

Lees verder “Kunnen ze die “het eten opgeven uit angst om te stikken” de wederkomst van Jezus begroeten”